I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie Młode Wilki”.
 2. Organizatorem programu jest CQ Media M.Woźniakowski i Wspólnicy Sp.j., wydawca  portalu MAGAZIF.com, z siedzibą w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 14/3.
 3. Udział w programie jest bezpłatny.
 4. Celem programu jest promowanie młodych talentów i ułatwienie im startu w świecie projektowania poprzez umożliwienie zaprezentowania swoich prac na łamach portalu MAGAZIF.com.
 5. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas III edycji Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz – Warsaw Home (Warszawa, 4-7.10.2018) na stoisku MAGAZIF.com.
 6. Jedno zgłoszenie może obejmować jeden projekt.
 7. W ciągu trwania edycji jedna osoba (podmiot) może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

II. Adresaci programu

 1. Program adresowany jest do:
  1. studentów uczelni wyższych,
  2. absolwentów kierunków projektowych i artystycznych (projektanci wnętrz i mebli) do 24 miesięcy od zakończeniu studiów,
  3. absolwentów szkół zawodowych do 24 miesięcy od złożenia egzaminu zawodowego;
  4. wszystkich tych, którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę na rynku projektowym.
 2. Autorzy projektów mogą działać indywidualnie lub w grupach nieformalnych/studiach projektowych.
 3. Uczestnicy programu nie mogą być osobami, które prowadzą własną działalność/ pracują w studiach projektowych powyżej 24 miesięcy.
 4. Wszelkie inne wątpliwości dotyczące statusu uczestników będą rozstrzygane indywidualnie.

III. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: https://mlodewilki.magazif.com/formularz-zgloszeniowy/ oraz podanie następujących informacji:
  1. dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, uczelnia, e-mail, telefon),
  2. opis i charakterystyka zgłaszanego projektu,
  3. biogram (kilka słów o sobie),
  4. pliki graficzne ilustrujące zgłoszony projekt (do 6 plików, o wysokiej rozdzielczości) wraz z ich opisem,
  5. wyrażenie wszelkich zgód i załączenie oświadczeń.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wyrażenie zgody na nieodpłatne przedstawienie zgłoszonego projektu na stronie internetowej MAGAZIF.com oraz zaprezentowanie swojego projektu na Targach Warsaw Home 2018 w dniach 4-7.10.2018.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

IV. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie do programu następuje za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: https://mlodewilki.magazif.com/formularz-zgloszeniowy/
 2. Pod uwagę zostaną wzięte zgłoszenia osób, które poprawnie wypełniły ww. formularz.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru projektów, które zostaną opublikowane na portalu MAGAZIF.com.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru projektów, które zostaną zaprezentowane na stoisku MAGAZIF.com podczas Targów Warsaw Home 2018.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń do I edycji programu ,,Młode Wilki” upływa  2.09.2018 roku o godzinie 23:59.

V. Publikacja na portalu MAGAZIF.com

 1. Wybrane przez redakcję portalu MAGAZIF.com projekty zostaną opublikowane na portalu MAGAZIF.com.
 2. Publikacja jest bezterminowa.
 3. O publikacji uczestnicy projektu zostaną poinformowani drogą mailową.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu bez podania przyczyny.

VI. Stoisko MAGAZIF.com na Targach Warsaw Home 2018

 1. Wybrane przez redakcję portalu MAGAZIF.com projekty zostaną zaprezentowane na stoisku MAGAZIF.com podczas III edycji Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz – Warsaw Home (Warszawa, 4-7.10.2018).
 2. Projekty do wystawienia na Targach zostaną wybrane spośród projektów uprzednio opublikowanych na portalu MAGAZIF.com. Informację tę Zgłaszający otrzymają do dnia 10.09.2018 roku drogą mailową i telefoniczną.
 3. Przewidywana liczba projektów, które zostaną wystawione na Targach Warsaw Home 2018 wynosi 8-12 projektów. Liczba ta wynika z wielkości stoiska (ok. 100 m2) oraz jest uzależniona od fizycznych rozmiarów wybranych projektów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za projekty i powierzone mu materiały w trakcie trwania Targów. Oznacza to, że Uczestnik nie może rościć sobie żadnych praw z tytułu ich ewentualnego uszkodzenia.
 5. Osoby zgłaszające swój projekt mają prawo do bezpłatnego wstępu na III Edycję Międzynarodowych Targów Warsaw Home 2018.
 6. Zgłaszający, którzy otrzymają możliwość wzięcia udziału w Targach Warsaw Home 2018 mają obowiązek upublicznić tę informację w swoich mediach społecznościowych.
 7. Uczestnictwo nie jest obligatoryjne i nie stanowi warunku sine qua non uczestnictwa w programie. Możliwość uczestnictwa w Targach daje Uczestnikowi programu prawo do dodatkowej, osobistej prezentacji swojego projektu, co oznacza, że może on przebywać na stoisku MAGAZIF.com.
 8. W przypadku pozytywnej oceny projektu i wytypowaniu Zgłaszającego do uczestnictwa w Targach, jest on zobowiązany dostarczyć w ustalonym z Organizatorem terminie ostateczne wersje:
  1. opisu o sobie (bio),
  2. opisu projektu,
  3. zdjęć ilustrujących projekt, które zostaną wykorzystane do prezentacji;
  4. zrealizowanego projektu będącego przedmiotem zgłoszenia (jak meble, oświetlenie itp.) z wyłączeniem projektów wnętrz.  
 9. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć materiały, o których mowa w punkcie 8. na wskazany przez Organizatora adres do dnia 17.09.2018 roku. Możliwa forma dostarczenia materiałów: osobiście lub kurierem – szczegóły zostaną podane po kontakcie mailowym.
 10. Organizator jest w stanie odesłać Uczestnikowi dostarczone materiały kurierem (przesyłka za pobraniem). Wysyłka nastąpi do 14 dni od zakończenia targów.
 11. Organizator:
  1. nie zapewnia posiłków,
  2. nie zapewnia noclegów,
  3. nie ponosi kosztów dojazdu uczestnika na Targi,
  4. nie ponosi kosztów związanych z wysyłką (i odesłaniem) przedmiotów i projektów przygotowanych przez uczestników na Targi.
 12. Organizator ma prawo do wycofania projektu bez podania przyczyny.

VII. Prawa autorskie do zgłoszonego projektu/ zdjęć

 1. Zgłaszający oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym autorem projektu i przysługują mu do niego wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste;
  2. projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
  3. autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
 2. W przypadku zgłoszenia projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej Zgłaszający oświadcza że:
  1. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców projektu niezbędne do prawidłowego zgłoszenia projektu zgodnie z warunkami niniejszego programu;
  2. nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Zgłaszającego) jest wyłącznym autorem projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa majątkowe i osobiste do projektu;
  3. projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
  4. autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłoszonego do programu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.
 4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z programu.